Skip directly to content

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (EFPIA) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνεργαζόμαστε συχνά με τους επαγγελματίες υγείας (EY) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως για την ανάπτυξη φαρμάκων, τον ρόλο ενός φαρμάκου στην πορεία της θεραπείας των ασθενών, τον οικονομικό τομέα του κλάδου υγείας και τη βέλτιστη κλινική πρακτική. Οι εν λόγω σχέσεις συνεργασίας κρίνονται απαραίτητες καθώς συμβάλλουν τόσο στη λήψη πραγματικών στοιχείων, απαραίτητων για τη διάθεση θεραπευτικών επιλογών που βελτιώνουν την υγεία των ασθενών όσο και στην κοινοποίηση πληροφοριών που ενδέχεται να σχετίζονται με τη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Θέλουμε το κοινό να γνωρίζει και να κατανοεί τις δράσεις μας, καθώς και τον τρόπο που ενεργούμε. Έχουμε δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους επαγγελματίες υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτές τις σχέσεις με απλό και ανοιχτό τρόπο ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην ερμηνεία της σημαντικής αξίας που προσφέρουν αυτές οι σχέσεις στη διαχείριση των ασθενών.

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης απέναντι σε εμάς και τα φάρμακά μας και στηρίζουμε με σθένος το έργο που επιτελείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλο τον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA προσφέρει μια κοινή βάση για την δημοσίευση εκθέσεων διαφάνειας σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τις παροχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα αυτό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://transparency.efpia.eu.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος της EFPIA, έχει υιοθετήσει τον δικό του Κώδικα Δημοσιοποίησης ο οποίος διατίθεται εδώ:
https://www.sfee.gr/kodikas-deontologias-gia-tin-proothisi-ton-sintagografoumenon-farmakon/

Γνωστοποίηση από την Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στους παρακάτω συνδέσμους, δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για κάθε έτος ξεχωριστά αρχής γενομένης από 1/1/2015.

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των  υπ’ αρ. 5/2016 και  2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και της  σχετικής  ανακοίνωσης του ΕΟΦ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ την 28η Ιουνίου 2017 και έχει ως εξής:

«Ανακοίνωση για Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις Τύπου Β

27 Ιουνίου 2017
Καλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ να υποβάλλουν, στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), τα εν θέματι στοιχεία για τις «Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (Τύπου Β΄)», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με τις υπ’ αρ 2/2017 και 5/2016 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω στοιχείων γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Υποβολή αίτησης έγκρισης συμμετοχής Ε.Υ. σε επιστημονικό συνέδριο Τύπου Α» (https://services.eof.gr/myeof) με τους υπάρχοντες κωδικούς για τη  συγκεκριμένη εφαρμογή.
Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης για την παραπάνω εφαρμογή, απαιτείται να προμηθευτούν τον απαραίτητο κωδικό δια μέσου της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΦ (on-line υπηρεσίες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση κωδικού ακολουθήστε τις οδηγίες http://www.eof.gr/assets/userguides/USER_REGISTRATION_GUIDE.pdf.
Παρακαλούμε για τυχόν προβλήματα και περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@eof.gr
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ.Σ./ΕΟΦ»

Η εταιρεία μας δεν πραγματοποίησε κατά το 2016 δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω  νόμου για Β προωθητικές συναντήσεις όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 17702/ 19 Φεβρουαρίου 2016 εγκύκλιο ΕΟΦ και επομένως στους  παρακάτω συνδέσμους, δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες οι άλλες οι παροχές της Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με επιστημονικές συναντήσεις τύπου Α και τύπου Β-μη προωθητικές και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για την περίoδο 01/01/2016 έως και 31/12/2016.

Έχουμε ήδη υποβάλλει στον ΕΟΦ σχετικά ερωτήματα και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα μας εν αναμονή των απαντήσεων του οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Μεθοδολογικό Σημείωμα 2016 το οποίο περιγράφει ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο κατηγοριοποίησης των παροχών και τη μορφή με την οποία δημοσιοποιούνται.

Η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών γίνεται μόνο για λόγους διαφάνειας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην Δήλωση Ιδιωτικότητας της Pfizer για τους Επαγγελματίες Υγείας του ΕΟΧ στην διεύθυνση: https://privacycenter.pfizer.com/el/hcp  (ενότητα «Γνωστοποιήσεις μεταφοράς αξίας»). Η ανάρτηση αυτών δεν αποτελεί γενική εξουσιοδότηση προς όσους έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο ώστε να προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των επαγγελματιών υγείας, όπως επί παραδείγματι να τα συνδυάζουν με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε άλλους ιστότοπους.

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών 2016
"Download file"

Mεθοδολογικό σημείωμα 2016
"Download file"

Pfizer Self Certification Scheme
"Download file"

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών 2015
"Download file"

Mεθοδολογικό σημείωμα
"Download file"