Skip directly to content

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (EFPIA) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνεργαζόμαστε συχνά με τους επαγγελματίες υγείας (EY) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως για την ανάπτυξη φαρμάκων, τον ρόλο ενός φαρμάκου στην πορεία της θεραπείας των ασθενών, τον οικονομικό τομέα του κλάδου υγείας και τη βέλτιστη κλινική πρακτική. Οι εν λόγω σχέσεις συνεργασίας κρίνονται απαραίτητες καθώς συμβάλλουν τόσο στη λήψη πραγματικών στοιχείων, απαραίτητων για τη διάθεση θεραπευτικών επιλογών που βελτιώνουν την υγεία των ασθενών όσο και στην κοινοποίηση πληροφοριών που ενδέχεται να σχετίζονται με τη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Θέλουμε το κοινό να γνωρίζει και να κατανοεί τις δράσεις μας, καθώς και τον τρόπο που ενεργούμε. Έχουμε δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους επαγγελματίες υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτές τις σχέσεις με απλό και ανοιχτό τρόπο ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην ερμηνεία της σημαντικής αξίας που προσφέρουν αυτές οι σχέσεις στη διαχείριση των ασθενών.

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης απέναντι σε εμάς και τα φάρμακά μας και στηρίζουμε με σθένος το έργο που επιτελείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλο τον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA προσφέρει μια κοινή βάση για την δημοσίευση εκθέσεων διαφάνειας σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τις παροχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα αυτό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://transparency.efpia.eu.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος της EFPIA, έχει υιοθετήσει τον δικό του Κώδικα Δημοσιοποίησης ο οποίος διατίθεται εδώ:
https://www.sfee.gr/kodikas-deontologias-gia-tin-proothisi-ton-sintagografoumenon-farmakon/

Γνωστοποίηση από την Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στους παρακάτω συνδέσμους, δημοσιοποιούνται οι παροχές της Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και οι παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για κάθε έτος ξεχωριστά.

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των  υπ’ αρ. 5/2016 και  2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και της  σχετικής  ανακοίνωσης του ΕΟΦ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ την 2α Απριλίου 2019 και έχει ως εξής:

Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2018

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 66, παρ.7, Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), για την υποχρέωση Δημοσιοποίησης, οποιοδήποτε αίτημα, διοργάνωσης εκδηλώσεων, συμμετοχών ΕΥ και επιτροπών εμπειρογνωμόνων, που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα και πραγματοποιηθεί κατά το 2018, θα πρέπει να έχει απολογισθεί ηλεκτρονικά από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, καθώς και  τους επιστημονικούς φορείς, μέχρι  30/9/2019, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

Αναφορικά με τις παροχές: «Δωρεές», «Παρεμβατικές Μελέτες», «Μη παρεμβατικές μελέτες», «Άλλο» και χορηγίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οφείλουν να καταχωρήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην πλατφόρμα, στην επιλογή «Αναφορά Δαπανών - ΕΥΦ», μέχρι 30/9/2019 (βλ. παρακάτω print screen).

Από την Διοίκηση ΔΣ ΕΟΦ»

Ειδικώς ως προς την υποβολή των στοιχείων στον ΕΟΦ, η εταιρεία μας συμμορφούμενη με την ως άνω ανακοίνωση προτίθεται να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση τις ημερομηνίες διεξαγωγής  των επιστημονικών εκδηλώσεων/επιτροπών εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018. Σημειώνουμε ότι ενδέχεται κάποιες παροχές της Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) να υποβληθούν στον ΕΟΦ,  ενώ δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η, σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική της εταιρείας μας, αντίστοιχη πληρωμή, δεδομένου ότι οι πληρωμές από την εταιρεία μας γίνονται σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω για την περίοδο 01/01/2018 έως και 31/12/2018 :

  • Δηλώνουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν παροχές  της Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E., που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω κανονιστικού πλαισίου,  προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για προωθητικές συναντήσεις ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται ονομαστική δημοσιοποίηση στοιχείων στην παρούσα έκθεση δημοσιοποίησης. 
  • Δημοσιοποιούμε κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες τις άλλες παροχές της Pfizer. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (πρώην  τύπου Α)  και με επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από την Pfizer  (πρώην τύπου Β-μη προωθητικές) και
  • Δημοσιοποιούμε ατομικά τις αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ)
  • Δημοσιοποιούμε κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες τις μεταφορές αξίας της Pfizer που σχετίζονται με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα .

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Μεθοδολογικό Σημείωμα 2018 το οποίο περιγράφει ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο κατηγοριοποίησης των παροχών και τη μορφή με την οποία δημοσιοποιούνται.

Η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών γίνεται μόνο για λόγους διαφάνειας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην Δήλωση Ιδιωτικότητας της Pfizer για τους Επαγγελματίες Υγείας του ΕΟΧ στην διεύθυνση: https://privacycenter.pfizer.com/el/hcp  (ενότητα «Γνωστοποιήσεις μεταφοράς αξίας»). Η ανάρτηση αυτών δεν αποτελεί γενική εξουσιοδότηση προς όσους έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο ώστε να προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των επαγγελματιών υγείας, όπως επί παραδείγματι να τα συνδυάζουν με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε άλλους ιστότοπους.

EFPIA Disclosure Code 2019 Self-Certification Scheme
"Download file"

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών 2018
"Download file"

Mεθοδολογικό σημείωμα 2018
"Download file"

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών 2017
"Download file"

Mεθοδολογικό σημείωμα 2017
"Download file"

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών 2016
"Download file"

Mεθοδολογικό σημείωμα 2016
"Download file"